Verstuur een echte kaart | Gegarandeerd de beste prijs, kwaliteit en service - kaartjeversturen.nl
Twitter

Privacy statement

Privacy statement van Send A Smile

Artikel 1. Definities

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a. Send A Smile: de gebruiker van deze privacy statement;
b. shophouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een webshop voor Send A Smile beheert;
c. bezoeker: de bezoeker van de website;
d. wederpartij: de bezoeker die middels de website een overeenkomst sluit met Send A Smile;
e. website: de website www.sendasmile.com en de websites waar kaarten van Send A Smile worden aangeboden.

Artikel 2. Privacy

2.1 Send A Smile draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Send A Smile aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Send A Smile
Eekwal 6
8011LD Zwolle

Artikel 4. Doeleinden van de verwerking

4.1 Send A Smile verwerkt persoonsgegevens van wederpartijen (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de wederpartij;
c. het verzenden aan de wederpartij van commerciële elektronische berichten

4.2 De persoonsgegevens van de wederpartij worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt indien de wederpartij daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Send A Smile. De wederpartij kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.

4.3 Send A Smile zal de wederpartij niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de wederpartij daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

4.4 De persoonsgegevens van de wederpartij worden enkel aan derden verstrekt indien de wederpartij daar uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment door de wederpartij worden ingetrokken. De toestemming van de wederpartij is niet vereist indien de verstrekking van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1 De wederpartij heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5.2 Verzet kan door de wederpartij o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het adres:
Kaartje2go
Eekwal 6
8011LD Zwolle;
b. elektronisch naar het e-mailadres: support@sendasmile.com;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de wederpartij zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.

5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de wederpartij wordt verstuurd, wordt de wederpartij gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

5.4 Indien de wederpartij verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Beveiliging van gegevens

Send A Smile draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de wederpartij worden opgeslagen.

Artikel 7. Verdenking misbruik

Send A Smile behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Send A Smile het recht heeft om alle informatie van en over een wederpartij op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Send A Smile heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de wederpartij op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Send A Smile passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website of aangifte bij de politie.

Artikel 8. Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 9. Gebruik van cookies

9.1 Send A Smile en de shophouders kunnen informatie over het gebruik van de website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

9.2 Indien de wederpartij zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de wederpartij geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 10. Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Send A Smile aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 11. Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Send A Smile aan de wederpartij toegang tot alle informatie die Send A Smile van hem bijhoudt. Verder biedt Send A Smile de wederpartij de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Send A Smile van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de wederpartij, kan de wederpartij contact opnemen met Send A Smile.

Artikel 12. Klachten

Indien de wederpartij vindt dat de website of het handelen van Send A Smile niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de wederpartij contact met Send A Smile opnemen.

Artikel 13. Wijzigingen

Send A Smile behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De wederpartij zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.